Yönetmelik

Madde 1.DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı     :  DİMDER DOĞAL İZOLASYON MALZEMELERİ ÜRETİCİLERİ Isı, Ses, Su, Yangın     
                             Yalıtım Derneği’dir
Merkezi               :  KONYA’ DIR. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Adresi                 :  Aziziye Caddesi Ayanbey Sokak 11/B KONYA’ DIR

Madde 2.DERNEĞİN AMACI
                
             Enerjinin verimli kullanılmasına yönelik en önemli tedbirlerden birisi olan yalıtım konusunda, petrol türevi ürünlerin alternatifi olan doğal ürünler ile üretim yaparak yalıtımda inorganik bir yapının oluşmasını sağlayabilen üreticileri, satıcıları ve uygulayıcıları çatısı altında toplayarak, üyeler arasında gerekli koordinasyon ile güç birliği tesis etmek.

             DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI:      

a)   Ülkemizin ithalat ve ihracat dengesizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik kullanılacak yalıtım malzemelerinin yurtdışından ithali yerine, ülkemizin zengin doğal hammadde kaynaklarının hayatiyete geçirilerek, doğanın ve insan sağlığının korunması, küresel ısınmanın menfi etkilerini azaltmaya yönelik faaliyetler çerçevesinde Üniversiteler, Çevre Kurum ve kuruluşları, Küresel Isınma ime Mücadele Platformları başta olmak üzere tüm Araştırma ve Geliştirme Kurumları ile koordineli planlamalar ve çalışmalar yapmak.
b)   Tüketicileri doğal yalıtım malzeme ve uygulamaları ile kazanabilecekleri avantajlar konusunda bilinçlendirmek
c)   Yalıtım uygulamalarının gerekli standartlara uygun bir biçimde düzenleyici ve yönlendirici rol    üstlenmek.
d)   İnorganik esaslı yalıtım ürünlerinin amacına uygun kullanılmasına yönelik kamu kurum ve kuruluşlar
        nezdinde istişarelerde bulunarak brifing ve seminerler düzenleyerek, doğal bileşenli ürünlerin bilimsel
        platformlara taşınmasını sağlamak
e)   İnorganik esaslı yalıtım ürünlerinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki pozitif etkilerinin ülke çapında propaganda ve tanıtımlarına katkıda bulunmak
 f)   İnorganik esaslı yalıtım ürünlerinin ihtisas sahibi kurumlar ile müştereken koordineli çalışarak geliştirilmesine ve piyasada yaygınlaşmasına katkıda bulunmak
g)   Yalıtım uygulamalarının doğal bileşenli ürünler ile uygulanmasının avantajları konusunda ülke genelinde her tür görsel ve yazılı basın ile tüketicileri bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak
h)   İnorganik esaslı yalıtım ürünlerinin gelişmesine ve piyasada yayılmasına yönelik her tür istatistik ve uygulama çalışmalarına katkıda bulunmak
 i)   Yalıtım sektörü ile ilgili her tür toplumsal organizasyonlarda yer alacak doğal bileşenli yalıtım ürünlerinin gereksinimi konusunda işbirliği ortamı sağlamak
 j)   Ulusal ve uluslar arası platformlarda derneğin amacına uygun çalışmalar yapmak, çevre örgütlerine üye olmak ve katkı koymak.
k)   Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek.
 l)   Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak


Madde 3. DERNEĞİN FAALİYET ALANI: Dernek Sosyal alanda faaliyet gösterir.


Madde 4.A.)ÜYELİK ŞARTLARI

Mevzuatların öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda derneğin her tür faaliyetlerine iştirak eden, Isı-ses-su-yangın yalıtım sektöründe doğal bileşenli ürünler ile hizmet veren ve bu konumu resmi belgeler ile belgeleyebilen, derneğin iç yönetmelik ve ana tüzük kurallarına uymakla yükümlü olabilecek, gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir.  Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de ikamet edebilme hakkına sahip olması gerekmektedir. Tüzel kişiler için bu koşul aranmaz.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30(otuz) gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.


Madde 4.B.)ÜYELİK İŞLEMLERİ

a)    Dernek üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler derneği amaç ve hizmetleri konusunda tespit edilen koşulları kabul ettiklerine ve üyelik şartlarına haiz olduklarını belirten “Üyelik Başvuru Formu” doldurularak gerekli belgeler ekinde Dernek Yönetim Kuruluna sunarlar.
b)    Dernek Yönetim Kurulu söz konusu başvuruyu en çok 30 gün süre içinde karara bağlayarak talep edilen üyeliği red veya kabul eder. Sonuç yazılı olarak üyelik başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişiye bildirilir. Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda üyeliği reddedilen gerçek ve tüzel kişinin itiraz hakkı bulunmamaktadır.
c)    Dernek üyeliğine kabul edilen üyelerin üye olunan yıla ait yıllık aidatının en geç 30 gün içinde yatırılması gerekmektedir. Bu süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde üyelik başvurusu iptal edilir.
d)    Derneğin asıl üyeleri derneğin kurucuları ile müracaatları yönetim kurulunca kabul edilen kişilerdir. Derneğin gelişmesinde maddi ve manevi yönden önemli desteklerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilirler.
e)    Onur üyeler: Üretici olmayan, teknokratlar, bürokratlar, işadamları, medya mensupları, Yönetim Kurulu kararı ile onur üyeliği kabul edilirler. Onur üyeler, Genel Kurul’un tabii üyesi oldukları gibi, Genel Kurul’da oy hakkına sahip değillerdir. Onur üyeliğine müracaatlar, üyelik başvuru formu doldurulup gerekli belgelerin eklenerek dernek Yönetim Kuruluna sunulması ile yapılır.


Madde 5.ÜYELİKTEN AYRILMA

Üyeler yazılı olarak bildirmek kaydıyla dilediği takdirde üyelikten ayrılabilir. Ancak geçmişe yönelik üyelik aidatları var ise ödemek zorundadır. Üyelikten ayrılanlar 6 ay süre ile yeniden üye olamazlar.

Madde 6.ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

a)    Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
b)    Derneğin uygulamaya koyduğu veya koyacağı kararlara uymamak
c)    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
d)    Yazılı ikazlara rağmen üye aidatını ödememek
e)    Üyelikten çıkarılan üyeler 30 gün içinde yazılı olarak yönetim kurulu kanalı ile genel kurula itirazda bulunabilir. Ancak bu itirazın genel kurul tarihinden 30 gün önce yapılması gerekir. Süresi içinde yönetim kuruluna yapılmayan itirazlar bir sonraki genel kurulda gündeme alınır.

Üyeliği yönetim kurulu kararı ile sona erdirilen üyeler genel kurulda oy kullanamayacağı gibi derneğin mal varlığında da hak iddia edemez. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir. Yönetim kurulu üyelikten çıkarma kararını 30 gün içinde ilgili üyeye yazılı olarak tebliğ eder.


Madde 7.DERNEĞİN ORGANLARI

a)    Genel Kurul
b)    Yönetim Kurulu
c)    Denetim Kurulu
d)    Disiplin Kurulu
e)    Danışma Kurulu

Madde 8.GENEL KURUL TOPLANTILARI ZAMAN, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULU

Derneğin en yetkili karar organı olan genel kurul, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur ve 3(üç) yılda bir, Aralık ayı içinde Dernek Merkezinde ya da Yönetim Kurulunun tespit edeceği bir adreste yapılır.  Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği veya yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunca olağanüstü genel kurul çağrısı yapılır. Yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağrı yapmaması halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
a)    Çağrı Usulü    : Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelere en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündem belirtilerek yazı, elektronik posta ya da gazete ilanı ile çağrı yapılır. Çağrı sonucunda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının günü, saati ve nerede yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
    Toplantı çoğunluk sağlanamamasının dışında herhangi bir sebeple ertelenir ise bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır
b)    Toplantı usulü    : Genel Kurul toplantısı üyelere yazı ve elektronik posta ile belirtilen gün, saat ve yerde toplanır ve yönetim kurulunun hazırlamış olduğu listelerdeki isimlerinin karşılarına kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle hazirun listesine imza koyarak toplantıya iştirak ederler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise bu durum bir tutanak ile tespit edilir. Ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği bir başka kişi ile açılır. Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamamış ise yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
    Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeterince başkan vekili ile bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Genel kurul toplantısında sadece gündem maddeleri görüşülür. Ancak gündem dışı görüşülmesi gereken konular için üyelerin onda birinin yazılı olarak divan kuruluna başvuruları halinde, söz konusu gündem dışı konuların gündeme dâhil edilmesi zorunludur.
    Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üye olarak toplantıya iştirak eden üyelerin oy kullanma hakları bulunmamaktadır. Tüzel kişinin üye olması halinde ise, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya yazılı olarak temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenebilir. Gizli oy kullanımı, mühürlenmiş oy pusulalarının üyelerce tanzim edilmesinden sonra boş bir kutu veya kaba atılması ile gerçekleşir. Oy verme işlemi sona erdiğinde söz konusu oy pusulaları açık tasnif yöntemi ile dökümü yapılarak sonuç ilan edilir. Gizli oy verme esaslarını ise Genel Kurul Başkanı belirler.
    Tüzük değişikliği ile derneğin feshi kararlarının alınabilmesi için üye sayısının 2/3 ünün toplanması zorunludur. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı en geç bir hafta sonra yeniden yapılır. Genel kurul sonunda divan başkanı ve yazmanlar tarafından düzenlenen genel kurul toplantı tutanağı, tüzük değişikliği yapılmış ise tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli ile yeni tüzüğün her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği ve genel kurul sonuç bildirimini toplantının yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
    Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’nın sorumluluğundadır.
    Genel Kurul kararları toplantıya iştirak eden üyelerin bir fazlası ile alınır.
    Toplantıda alınan kararların bir tutanağa yazılarak Divan Başkanı ve yazmanlarca imzalanır ve bir tutanak ile Yönetim Kurulu başkanına verilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasında ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur

Madde 9.GENEL KURUL OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKİLLERİ

Genel Kurul’da aksine karar alınmamışsa Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile ve diğer konulardaki kararlar ise açık olarak yapılır.
Gizli oy, toplantı başkanınca mühürlenmiş oy pusulalarının bu kaba atılarak ve oy verme işlemi bittikten sonra açık tasnif ile sayılarak tespit edilen oylardır.
Açık oylamada Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntemler uygulanır.
Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde10.GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)    Dernek organlarının seçilmesi
b)    Tüzük değişikliklerinin yapılması
c)    Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
d)    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
e)    Dernek mal varlıklarının satın alınması ve satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
f)   Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.
g)    Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması
h)    Derneğin vakıf kurması
 i)    Derneğin fesih edilmesi
 j)    Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurul derneğin diğer organlarını denetleyerek haklı sebepler olması halinde bu organlarda
Bulunanları görevden alabilir. Derneğin en yetkili organı olarak diğer organlara verilmemiş olan yetkileri kullanır.

Madde 11.YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

    Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde sırası ile yedek üyeler görevlendirilir. Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantıda başkanı seçerek diğer üyeler arasında görev dağılımı yapar.
    Yönetim Kurulu tüm üyelerin haberdar edilmesi ile her zaman toplantıya çağrılabilir. Yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması ile toplantı gerçekleşir.
    Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 12.YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ


a)   Derneği her konuda tüm merciler nezdinde temsil etmek ve bu konularda kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek
b)    Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak
c)    Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
d)    Gerekli hallerde temsilcilik açılmasını sağlamak
e)    Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak
 f)    Genel Kurulda alınan kararları uygulamak
g)    Derneğin gelir ve giderleri ile ilgili işletme hesabı tablosu veya bilanço raporlarını düzenleyerek toplantı yapıldığında Genel Kurula sunmak
h)    Genel Kurulca şube açılma yetkisi verildiğinde gerekli işlemleri yaparak mülki amirliklere bildirmek
 i)     Dernek etkinlikleri düzenleyerek yazılı ve görsel basında yapılacak açıklamaların çerçevesini belirlemek
 j)     Derneği tanıtıcı yayınlar çıkarmak
k)    Her tür spor organizasyonları, piyango, balo, konser, eğitim ve öğretim faaliyetleri, sosyal aktiviteler, öğrenci yurdu, huzur evi, lokal açmak ve işletmek
l)     Çevrecilik ve doğa konusunda üniversiteler ile çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak paneller, sempozyumlar, eğitim seminerleri düzenlemek
m)  Derneğin kendi bünyesindeki yönetsel işlevleri üstlenecek personel kadroları oluşturmak ve bu kadroların ücretlerini belirlemek
n)    Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak
o)    Sosyal sorumluluk projeleri yapmak
p)    Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamakMadde 13.DENETİM KURULU OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

    Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yılda en az iki kez denetleme yapar. Denetlemeler, derneğin hesaplarının mevzuatlara ve dernek tüzüğüne uygun düzenlenip düzenlenmediğini denetler. Genel Kurul tarihinden 15 gün önce yapacağı denetleme sonuçlarını yönetim kuruluna bildirir. Esas raporunu dönem sonunda Genel Kurula sunar. Denetim kurulu, dernek yönetim kurulunun işlevini yürütemediği sonucuna ulaşır ise, sorumluluk kendilerine ait olmak kaydıyla genel kurulu toplantıya çağırır. Tüzük hükümlerine göre görev yapar.

Madde 14.DİSİPLİN KURULU OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

    Genel Kurulda gizli oyla seçilen 3 asil üyeden oluşur. Oy sıralamasına göre 3 yedek üye saptanır, üyeler kendi aralarında bir başkan ve sekreter seçer. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Kararlar salt çoğunluğun katılımı ile alınır. Derneğin amaç ve ilkelerine aykırı davranan, müşterilerine karşı tüketiciyi koruma kanunu hükümlerine göre riayet etmeyen üyeler hakkında bir rapor hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar. Üyelerin kendi aralarındaki haksız rekabet sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzluklarda arabulucu görevi yapar. Gerektiğinde ihtar veya kınama cezaları, üyelikten çıkarma gibi yaptırımlar konusundaki görüşlerini Yönetim Kurulunun onayına sunar. Disiplin Kurulu’nun üyelikten çıkarma gibi vermiş olduğu rapor sonucunda, üyenin kaydının silinmesi Yönetim Kurulu üye tam sayısının oy çokluğu ile alınması gerekir.

Madde 15.DANIŞMA KURULU OLUŞUMU GÖREV VE YETKİLERİ

    Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri ile daha önceki dönemlerde bu görevi üstlenmiş üyelerden ve Yönetim Kurulunca atanmış danışmanlardan oluşur. Yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulu çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile ancak tavsiye kararı alabilir. Dernek faaliyetleri konusunda belirli bir bilgi ve tecrübe gerektiği hallerde Yönetim Kurulunun talebi üzerine görüşlerini sunarak fikri destek sağlar. Eski dernek başkanları danışma kurulunun doğal üyeleridir. Genel Kurul kararı ile danışman atanabilir.


Madde 16. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI, GELİR VE GİDER BELGELERİ, BEYANNAME VERİLMESİ, BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

A)DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

a)    Giriş aidatı 500,00 TL üyelik aidatı olarak aylık 50,00 TL alınır. Giriş ve üye aidatlarını değiştirmeye genel kurul yetkilidir.
b)    Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar
c)    Dernek tarafından tertiplenen, yemekli toplantı, gezi ve eğlence, konser, spor aktiviteleri ve konferans, sempozyum, panel gibi etkinliklerden sağlanan gelirler
d)    Derneğin edindiği menkul ve gayrimenkullerden sağlanan gelirler
e)    Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’sinin altı ayda bir genel merkeze gönderilmesinden elde edilen gelirler
f)     Mevzuata uygun tesis edilen işletmelerden sağlanan gelir
g)    Dernek yayınlarından elde edilen gelirler
h)    Bağışlar
i)     Diğer gelirlerB)GELİR VE GİDERLER İÇİN KULLANILACAK BELGELER

Yetki Belgesi: Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler yetki süresinde belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi (Dernekler yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) dernek tarafından 3 nüsha olarak düzenlenerek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Dernek adına tahsile yetkili olan kişi veya kişiler, yetki belgelerine sahip oldukları andan itibaren gelir tahsiline başlarlar.

Gelir ve gider belgeleri:
a)    Alındı Belgesi: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan bu belge  (Dernekler Yönetmeliği EK-17 de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararı ile matbaaya bastırılır. Bu belgelerin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni Arasında devir teslimi ile alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve alınan gelirlerin teslimine ilişkin konularda, Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
b)    Harcama belgeleri: Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği Ek-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği Ek-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
c)    Gelir ve gider belgelerinin saklama süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5(beş) yıl süre ile saklanır.


C)BEYANNAME VERİLMESİ:
 
Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin Dernekler Yönetmeliği EK-21 de sunulan ) Dernek Beyannamesi dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki amirliğine verilir.

D)BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:


a)    Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya Olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30(otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren(Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili Mülki idare amirliğine bildirilir. Genel Kurul sonuç bildirimine;
            
   1) Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği,
   2) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

b)    Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30(Otuz) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
c)    Kamu Kurum ve Kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’te gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
d)    Değişikliklerin bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik,(Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler(Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30(otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

E)DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU:
a)    Şubelerin Kuruluşu: Dernek gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
b)    Şubelerin görev ve yetkileri: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
c)    Şubelerin organları ve Şubelere uygulanacak hükümler: Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 5 asil ve 5 yedek, Denetim Kurulu ise 3 asil ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.
d)   Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda nasıl temsil edileceği: Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu 3(üç) yılda bir, Eylül ayı içerisinde şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30(otuz) gün çında mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar


Madde 17.DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ İLE TUTULACAK DEFTERLER

    Dernekte işletme hesabına göre defter tutulur. Yıllık brüt gelirin 100 bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Dernek gelirlerinin toplanması işlemi alındı belgesi ile gerçekleştirilecektir. Giderler ise harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin toplanmasında ve harcamaların yapılmasında kullanılacak olan tüm matbu evraklar yönetim kurulu kararı ile bastırılır ve bu işlemleri yürütecek olan personel veya üyeye yönetim kurulunca yetki belgesi tanzim edilir.
    Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme esasına dönülebilir.

Tutulacak Defterler:

a)    Üye Kayıt Defteri         : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, giriş ve çıkış tarihleri, giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.
b)    Karar Defteri               : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılanlarca imzalanır.
c)    İşletme hesabı defteri   :  Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler bu deftere yazılır.
d)    Demirbaş defteri          : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları yerler ve kullanım süreleri sona erenler bu defterde       saklanır.
e)    Evrak Kayıt defteri      : Gelen ve giden evraklar tarih ve numara sırasına göre bu deftere işlenir ve evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yolu ile gelen evraklarında çıktısı alınarak muhafaza edilir.
f)     Alındı belgesi Kayıt Defteri   : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaralı bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Bilanço esasına tabi tutulduğunda

a)    Üye kayıt defteri
b)    Karar defteri
c)    Yevmiye defteri
d)    Büyük defter
e)    Envanter defteri

Bu defterlerin noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden tasdiki zorunludur. Defterler sayfaları bitene kadar kullanılır, ara tasdiki yapılmaz ancak Bilanço esasına geçildiğinde form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama süresi: Defterler hariç olmak üzere dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel Kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süre ile saklanır.

Madde 18.DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

    Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
    Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılması denetim kurulunun yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Yılda en az 1 kez derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Madde 19.DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

    Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta üyelerden yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 20.TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ USULLERİ

    Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu sağlandığında tüzük değişikliği yapılır. Aksi takdirde toplantı ertelendiğinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği oylamaları açık olarak yapılır.

Madde 21.DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

    Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan 2/3 çoğunluk aranır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığında ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantı üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz,

Tasfiye İşlemleri    : Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye halinde Dimder Isı, Ses, Su, Yangın, Yalıtım Derneği ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneği ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirtilen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneği devredilir. Derneğin para mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Tasfiye işlemeleri ek süreler hariç 3 ayda gerçekleştirilir. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.


Madde 22.HÜKÜM EKSİKLİĞİ

    Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Adı Soyadı                       Görev ve Unvanı
 
Süleyman Temizci         Yön. Kur. Başkanı
Ayşegül Gürsoy              Başkan Yrd.
Lütfü Murat Kanatlı         Başkan Yrd.
Ali Rıza Koç                     Yön. Kur. Üyesi
İhsan Giray                      Yön. Kur. Üyesi